Du er her: Hva er Møteforum? » Betingelser for deltakelse

Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Standard betingelser for Norsk Møteforum AS

1. Leveransen - hva er et Møteforum
På Møteforum føres bedrifter sammen i korte og velorganiserte ansikt-til-ansikt møter over en hel dag (kl. 07.30-16.05), med den hensikten å knytte kontakter og starte prosesser om salg, innkjøp og samarbeid. I løpet av et Møteforum får bedriftene som deltar i snitt 14 møter á 20 minutter med andre deltakerbedrifter.

Norsk Møteforum organiserer møtene på bakgrunn av deltagers ønskelister over potensielle møtepartnere blant de påmeldte bedriftene.  Alle møter er satt opp som følge av initiativ fra en av partene , i de tilfeller hvor en deltaker ikke får full møtedag forsøker systemet å sette opp ekstramøter. Normalt vil en deltager møte 6-7 bedrifter fra sin ønskeliste. Øvrige møter blir satt opp med bedrifter som har oppgitt deltageren på sin ønskeliste. Møteplanen blir normalt tilgjenglig på Norsk Møteforums nettsted 1 uke før det aktuelle Møteforumet.


2. Forutsetninger for deltakelse
En bedrift kan kun kjøpe en deltagerplass pr. Møteforum, og delta med inntil tre personer. Merk dog at det kun er plass til to personer pr. bedrift pr. møte.

Det er en forutsetning for deltakelse at Kunden deltar og gjennomføre alle sine oppsatte møter, og at Kunden er representert med beslutningstaker for innkjøp/avtaler i alle møtene. Kunden må også være åpen for dialog med potensielle leverandører.


3. Prosedyrer for påmelding
Avtale om deltagelse er inngått når Kunden har meldt seg på skriftlig eller muntlig til et Møteforum. Etter påmelding mottar Kundens kontaktperson en bekreftelse pr. epost med opplysninger om tid og sted samt pris for det Møteforum Kunden er påmeldt til. Norsk Møteforum forbeholder seg dog retten til å avvise bedrifter.

Etter påmeldingsfristens utløp er det ikke anledning til å melde seg av, og påmeldingen blir da automatisk bindende. Påmeldingsfristen fremgår på Norsk Møteforums nettsted under de enkelte Møteforum, og er normalt 1 måned før arrangementsdato. I løpet av de siste dagene før påmeldingsfristens utløp, vil normalt en foreløpig deltakerliste legges ut på Norsk Møteforums nettsted.


4. Kundeinformasjon
Kunden må oppgi en bransje- og firmabeskrivelse av egen bedrift, samt navn og kontaktopplysninger på bedriften og de som skal delta på møtene. Dette gjøres via Kundens nettsted ”Din side” på Norsk Møteforums nettsted ved hjelp av tilsendt brukernavn og passord. Kunden er ansvarlig for dette innholdet.

Informasjon om Kunden vil bli brukt til å profilere Kunden, og bl.a. danne bakgrunn for Kundens profil på Norsk Møteforums nettsted, deltagerlister, de øvrige deltagernes ønskeliste og firmabok, samt annen informasjon. Kundens profil er også søkbar via søkemotorer på nettet. Med mindre Kunden reserverer seg, vil Kunden få tilsendt nyhetsbrev.


5. Kvalitetsgaranti
Hvis Kunden i etterkant av et avholdt Møteforum angrer på deltakelsen, refunderer Norsk Møteforum deltakeravgiften. For at Kunden skal kunne benytte kvalitetsgarantien må Kunden ha oppfylt forutsetningene for deltagelse, jf. pkt. 2. Krav etter kvalitetsgarantien må meldes skriftlig innen en uke etter deltakelse på arrangementet. Det er ingen krav til begrunnelse.


6. Rettigheter
Alle rettigheter til Møteforum-konseptet tilhører Norsk Møteforum AS og er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, etterligning eller utnyttelse i annen kommersiell sammenheng tillates ikke. Krenkelse av rettighetene kan medføre erstatningsansvar.


7. Fakturering
Fakturering skjer etter påmeldingsfristen, med forfall per ti dager.


8. Erstatningsansvar
Norsk Møteforum fraskriver seg et hvert ansvar for indirekte tap og konsekvenstap med mindre selskapet har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig. Et evt. erstatningsansvar er uansett begrenset oppad til det beløp Kunden har betalt for deltagelse på det aktuelle Møteforum.


9. Force majeure
Forhold som Norsk Møteforum ikke rår over, som for eksempel streik, lockout, blokade, brann, eksplosjon, opptøyer, krig, inngrep av offentlig myndighet, alvorlige ulykker som rammer selskapet el, fritar selskapet fra å oppfylle sine forpliktelser. Likedan bortfaller under slike forhold en hver plikt til å betale taps- eller skadeserstatning, herunder plikten til å refundere deltageravgiften.


10. Tvister
Evt. tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler. Norsk Møteforums verneting avtales som rett verneting.
Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33